Yellow Pond Lilly

yellowpondlilly1.jpg (51590 bytes)

yellowpondlilly2.jpg (71612 bytes)

yellowpondlilly3.jpg (39092 bytes)

yellowpondlilly4.jpg (51084 bytes)
2004 Larry Wilebski

home.gif (2141 bytes)