Turkey Vulture

tukey vulture1.jpg (20727 bytes)

tukey vulture2.jpg (19545 bytes)

tukey vulture3.jpg (21487 bytes)
2004 Larry Wilebski
home.gif (2141 bytes)